• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo cywilne

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy rozwiązać konflikty prawne klientów indywidualnych i biznesowych. Oferujemy pełne wsparcie prawne obejmujące doradztwo, sporządzanie dokumentów i reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji oraz przed organami rozstrzygającymi spory.

 

Sprawy o zapłatę

Prowadzimy sprawy o zapłatę w przypadku niezaspokojonej wierzytelności przez drugą stronę umowy cywilno-prawnej. Kiedy upomnienia nie przynoszą rezultatu i zaległość nie zostaje dobrowolnie uregulowana, przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwości dochodzenia należności. Przygotowujemy dokumentację i prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę, w tym również sprawy z tytułu rękojmi i wad rzeczy. Zakres naszych usług obejmuje pomoc prawną w przypadku roszczeń wynikających z każdego typu umów cywilnych, między innymi:

  • umowy najmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy pożyczki,
  • umowy zlecenia,
  • umowy świadczenia usług,
  • umowy dostawy.

 

Umowy cywilno-prawne

Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów, do których należą umowy zlecenia i o dzieło, umowy deweloperskie, umowy kupna sprzedaży i inne, należące do grupy umów cywilno-prawnych. Opracowujemy projekty umów tak, by zapewnić przejrzyste i precyzyjne warunki dla obu stron umowy. W ten sposób zapewniamy maksymalną ochronę prawną, dotyczącą niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Nasze działania uwzględniają również analizę ryzyka związanego z zawarciem danej umowy.

 

Sprawy związane z nabyciem nieruchomości

Prowadzimy obsługę spraw związanych z rynkiem nieruchomości. Nasi klienci otrzymują wsparcie i doradztwo w zakresie inwestowania, w przygotowaniach do kupna lub sprzedaży nieruchomości oraz we wszystkich sprawach spornych dotyczących nieruchomości, w tym o zasiedzenie nieruchomości czy zniesienie współwłasności. W zakres naszych obowiązków wchodzi ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości.