w pracy

Wypadki w pracy. Kto i w jakim stopniu za nie odpowiada?

Dodano 07.03.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Wypadki w pracy są zdarzeniami nagłymi, które mają miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W ich efekcie dochodzi do urazów i uszczerbków na zdrowiu, kto jednak ponosi odpowiedzialność za takie incydenty?

Kto odpowiada za wypadki w pracy?

Odpowiedzialność za wypadek w czasie pracy w wielu przypadkach ponosi nie tylko pracodawca. Za stan BHP w zakładzie odpowiadają różne osoby w zależności od tego, jaka struktura organizacyjna istnieje w danym podmiocie. Osoby te to m.in. kierownicy wyznaczeni do zarządzania pracownikami, w tym np. brygadziści albo kierownicy zmian. Jeśli w obszarze BHP dokonano zaniedbań, danej osobie może grozić nawet utrata wolności do 3 lat, a jeśli działań dokonano nieumyślnie, wówczas podlega się karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na rok. Do odpowiedzialności mogą również zostać pociągnięte osoby, które nie zawiadomiły o wypadku odpowiednich służb lub nie sporządziły wymaganej dokumentacji, której spisanie jest niezbędne po takich zdarzeniach. Wówczas grzywna wynosi równowartość sięgającą do 180 stawek dziennych. Warto zaznaczyć, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności za stan BHP społecznego inspektora pracy oraz członków służby BHP.

Kiedy odpowiedzialność ponosi pracodawca?

Zgodnie z Kodeksem karnym, obciążenie pracodawcy jest możliwe m.in. w sytuacji zaniechania, gdy doszło do niedopełnienia przepisów w zakresie BHP. Taka sytuacja będzie miała miejsce choćby wtedy, gdy pracodawca z powodu oszczędności nie zlecił wymiany wadliwej części urządzenia i w rezultacie pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków. Może być to również świadome postępowanie pracodawcy, który zdawał sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z użytkowania niesprawnej maszyny, a mimo to zlecił wykonywanie pracy.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 doszło do ponad 50 tys. wypadków przy wykonywaniu pracy, zdarzenia te nie są więc rzadkie. Jeśli do takiego incydentu doszło w Państwa przypadku, nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie uzyskiwania odszkodowań po wypadkach na terenie zakładów.