rozwód

ROZWÓD – przesłanki wydania orzeczenia rozwodu przez sąd

Dodano 04.08.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Proces o rozwód nigdy nie jest rzeczą łatwą. Sprawie towarzyszą silne emocje, które mogą wpłynąć na podejmowane przez małżonków decyzje. Pomimo, iż mąż i żona są pewni o zakończeniu swojego związku, nie utrzymują ze sobą kontaktu, prowadzą osobne gospodarstwa domowe, prowadzą odrębne życie, to sąd w sprawie rozwodowej zadecyduje, czy przesłanki orzeczenia rozwodu zostały przez nich spełnione.

W prawie polskim do orzeczenia rozwodu niezbędnym jest, by nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, lecz pomimo spełnienia tych dwóch przesłanek sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu trzech więzi: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej.
Najprościej mówiąc więź uczuciowa została zerwana, jeśli małżonkowie nie czują wzajemnej miłości, szacunku, akceptacji, nie towarzyszą im uczucia, które skłoniły ich do zawarcia związku małżeńskiego.

Ustanie więzi fizycznej polega na ustaniu współżycia seksualnego pomiędzy małżonkami, ale nie tylko, ponieważ może ono ustać z przyczyn zdrowotnych. Ustanie więzi fizycznej może charakteryzować się brakiem jakichkolwiek gestów potwierdzających przywiązanie, miłość do współmałżonka.

Ustanie więzi gospodarczej, to sytuacja, w której małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, w prostym języku, każde żyje na swój rachunek i nie zajmuje się sprawami współmałżonka, nie zamieszkują razem. Ważnym jest fakt, iż wspólne zamieszkiwanie pod jednym dachem nie oznacza, że więź gospodarcza została zachowana. Sytuacja materialna małżonków może powodować, iż nie są w stanie utrzymać osobnych mieszkań.

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy, gdy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, iż małżonkowie nie są w stanie odbudować więzi ich łączących. Nie ma jednolitego stanowiska ile czasu musi upłynąć, aby mówić o trwałości rozkładu pożycia, ta kwestia jest indywidualna i jak zostało wspomniane, zależy od okoliczności.
Przy orzeczeniu rozwodu sąd bierze pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd musi zbadać, czy wyrok rozwodowy nie wpłynie negatywnie na sytuację małoletniego. Podjęcie decyzji łączy się z indywidualnymi okolicznościami, można wskazać, że są to jego zdrowie psychiczne, sytuacja materialna, czy zmiana otoczenia, w którym małoletni ma się wychowywać, wszystko, co będzie miało wpływ na jego rozwój i dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ustawodawca mówi również, że rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jeśli okoliczności wskazują na to, iż jeden małżonek doprowadził, do rozpadu związku, z jego winy wygasły więzi rzutujące na zupełność pożycia, nie może on żądać orzeczenia rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok rozwodowy nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jest to przesłanka generalna, zapewniająca sądom większy zakres ochrony dóbr małżonków. Odsyła do pewnych norm pozaprawnych ukształtowanych w społeczeństwie, takich jak normy przyzwoitości, uczciwości, moralności, w celu wydania słusznego i niekrzywdzącego wyroku.

Należy podkreślić, iż każdy proces rozwodowy jest unikalny, każdą przesłankę rozwodową sąd rozpatruje indywidualnie, ze względu na fakt, jak zróżnicowane są historie małżeństw, charaktery ludzkie, okoliczności, w jakich doszło do rozpadu związku, dlatego pomimo, iż podane w kodeksie przesłanki są normą dla orzeczenia rozwodu, mogą zostać spełnione w różnego rodzaju sposób.
Ważnym wspomnienia jest czas trwania procesu rozwodowego. Taki może ciągnąć się nawet latami, dopóki sąd nie zbada wszystkich okoliczności mających wpływ na wydanie wyroku.

Biorąc pod uwagę powyższe warto zastanowić się, by sprawę rozwodową prowadził profesjonalny pełnomocnik, zarówno ze względu na znajomość obowiązujących przepisów, jak i obiektywne podejście, bez kierowania się emocjami.