• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Odszkodowania z OC rolników

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką. Jeśli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. turyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, wówczas przysługuje odszkodowanie.

Zdarza się, iż przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa  szkodę poniesie także osoba pracująca w tym gospodarstwie – np. spadnie z drabiny, która była z winy rolnika w złym stanie technicznym. Bywa też, że z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik.
W obu tych przypadkach zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.

Zakłady ubezpieczeń zaniżają także odszkodowania wynikłe z pożaru lub z innych zdarzeń losowych z gospodarstw wiejskich. Prowadzimy tego typu sprawy i poprzez powołanie obiektywnego rzeczoznawcy dochodzimy właściwego odszkodowania.