ostatnia wola

Dlaczego warto spisać testament?

Dodano 03.06.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Testament pozwala na zarządzanie swoją własnością na wypadek śmierci. To dokument, który można przygotować samodzielnie lub z profesjonalną pomocą notariusza. Dzięki niemu można przekazać spadek konkretnej osobie lub osobom zgodnie z osobistymi preferencjami. W przeciwnym wypadku po śmierci spadkodawcy dojdzie do dziedziczenia ustawowego, które niekiedy ciągnie się latami, wiąże się ze sporami i przyczynia się do bardzo wielu rodzinnych komplikacji.

Czy testament może spisać każdy?

W testamencie znajduje się ostatnia wola spadkodawcy, który rozporządza swoim majątkiem (częścią lub całością) na wypadek śmierci. W ten sposób porządkuje bardzo wiele spraw finansowych i rodzinnych. To najlepszy sposób na uniknięcie ewentualnych sporów pomiędzy spadkobiercami po śmierci spadkodawcy. Pozwala również odwdzięczyć się za pomoc i opiekę świadczoną za życia, gwarantuje też nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstw lub gospodarstwa rolnego itp.

Testament może zostać sporządzony przez każdego, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. To osoby, które ukończyły 18. rok życia (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński — od 16. roku życia) oraz osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione częściowo lub całościowo decyzją sądu.

Co ważne, sporządzony testament może być zmieniany i odwoływany, ale tylko przez testatora. Nie można jednak przygotowywać testamentów wspólnych, np. przez małżonków. Każda osoba musi przygotować dokument indywidualnie.

Samemu czy z notariuszem?

Istnieją trzy formy sporządzania testamentów:

  • własnoręczny
  • notarialny
  • allograficzny (oświadczenie ostatniej woli złożone w obecności dwóch świadków
  • szczególny (sporządzany w przypadku zagrożenia rychłą śmiercią spadkodawcy, gdy niemożliwe jest już spisanie przez niego dokumentu samodzielnie)

Oczywiście najbardziej powszechne są dwa pierwsze rodzaje, czyli własnoręczny i notarialny.

Testament własnoręczny musi być w całości spisany własnoręcznie przez testatora wraz z datą i podpisem. Nie może być to wydruk komputerowy opatrzony tylko podpisem. Przygotowanie takiego dokumentu nic nie kosztuje, jednak forma oświadczenia ostatniej woli jest obarczona ryzykiem podważenia treści i formy, autentyczności i możliwości zagubienia lub zniszczenia (chyba że dokument będzie wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów i złożony w depozycie notarialnym).

Nieco bezpieczniejszą, chociaż i droższą formą, jest przygotowanie testamentu u notariusza w postaci aktu notarialnego. Wówczas możemy być pewni, że dokument będzie sporządzony poprawnie i zgodnie z prawem. Oryginał dokumentu będzie bezpiecznie przechowywany w kancelarii notariusza przez okres 10 lat, a po tym czasie (lub w przypadku likwidacji kancelarii) zostanie przekazany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.